Program Dyplomowy

Dyplom z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii (Dip. MDT)

Dyplom z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii® jest przyznawany osobom spełniającym kryteria opracowane przez Zarząd Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go i ma na celu ocenę kompetencji w odniesieniu do Programu Dyplomowego.

W wyniku ukończenia Pogramu Dyplomowego uzyskasz:

  • Najwyższe kompetencje w zakresie teorii i praktycznego wykorzystania Mechanicznego Diagnozowania i Terapii w schorzeniach narządu ruchu;
  • Umiejętność gromadzenia, rozumienia oraz oceny badań naukowych odnoszących się do Mechanicznego Diagnozowania i Terapii;
  • Zdolność krytycznej analizy i oceny obrazu klinicznego;
  • Możliwość określenia wskazań i przeciwwskazań do leczenia mechanicznego;
  • Poszerzone zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
  • Większe kompetencje zawodowe, odnoszące się do kwestii prawnych, etycznych i kulturowych

Uzyskanie Dyplomu w zakresie MDT umieści Cię w gronie najlepszych na świecie specjalistów, zajmujących się narządem ruchu.

Opis Programu Dyplomowego

Dopuszczenie kandydata do Programu Dyplomowego jest mozliwe dopiero po ukończeniu kursu podstawowego i zdaniu Egzaminu Uwierzytelniającego Międzynarodowego Instytutu McKenzie’go. Kandydaci muszą również brać czynny udział w pracy zawodowej, posiadać prawo wykonywania zawodu oraz biegle władać językiem angielskim.

Progrsm Dyplomowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

Przebiega poprzez "kształcenie na odległość" wg. programu opracowanego  przez Międzynarodowy Instytut McKenzie'go. Trwa on 12 tygodni i obejmuje samodzielną naukę w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Stopień opanowania tej części programu określi system oceny opracowany na potrzeby szkolenia.

Część praktyczna (kliniczna)

Obejmuje minimum 360 godzin praktyki klinicznej, opartej o diagnozowanie i leczenie zróżnicowanej klinicznie grupy pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. W trakcie części klinicznej uczestnik szkolenia znajduje się pod kuratelą Instruktora wyznaczonego przez Międzynarodowy Instytut McKenzie’go. Ma on za zadanie ocenić umiejętności kursanta na podstawie formalnych egzaminów i pracy kandydata z pacjentem.

Obecnie część praktyczna Programu Dyplomowego jest realizowana w Stanach Zjednoczonych, Szkocji, Kanadzie, Australii, Dani, Szwecji, krajach Beneluksu i Finlandii.

Czas Trwania Programu Dyplomowego:

Część teoretyczna: 12 tygodni - online
Część kliniczna: 360 godzin

Uwaga: Obydwie części należy ukończyć nie później, niż w trzy lata od rozpoczęcia części teoretycznej.

Kryteria przyjęcia do programu:

Do udziału w Programie Dyplomowym MDT mogą zostać dopuszczeni fizjoterapeuci i lekarze. Przedstawiciele innych zawodów powinni przed wypełnieniem wniosku skontaktować się w sprawie uprawnień, za pośrednictwem skrzynki e-mail: diploma@mckenzieintitute.org

Informacje Organizacyjne:

Składanie niezbędnych dokumentów: do 19 Października każdego roku kalendarzowego
Rozpoczęcie kursu: luty każdego roku 
Maksymalna ilość uczestników: 25 osób

Wypełnione wnioski o przyjęcie na Kurs Dyplomowy, będą rozpatrywane w kolejności ich otrzymania przez Międzynarodowy Instytut McKenzie’go.

MDT Diploma Full Details

Download