RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kursantów 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut McKenziego Polska, zarejestrowana przy ul. Wyspiańskiego 13/8, 60-749 Poznań.
 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 605306441 lub mailowo na adres kontakt@mckenzie.com.pl.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach określonych w Statucie Fundacji Instytut McKenziego Polska, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, z którymi Fundacja Instytut McKenziego Polska ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz świadczących usługi: księgowe, teleinformatyczne oraz prowadzące kontrole, audyty lub monitoring.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji określonych zadań przewidzianych przepisami prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).